თავფურცელი Admin ძირითადი კითხვები შესვლა

 Êîëëè è Øåëòè

 
SibForum ალბომების სია ბოლო ატვირთვები ბოლო კომენტარები ყველაზე პოპულარულები ყველაზე რეიტინგულები ჩემი რჩეულები ძიება
თავფურცელი > Øåëòè > Íàøè øåëòè/ Shelties in Russia

Ñåìüÿ Íýññ
 öåíòðå ìàìà-Íýññ (×Ð,×ÍÊÏ Èí Ñòàéë Ðèíã Äàâ-6ëåò)
Ñëåâà äî÷êà- Ýììè (Þ×Ð,×Ð Áîãåìèÿ Áëþ Ñòàð)
Ñïðàâà âíó÷êà-Ñèìîíà(Àðò Ôèëèñèòè Áèòòåðñâèò Ñèìôîíè )
Ñëàé02~0.jpg ðèê.jpg 1a1f99252796.jpg c8e5929450bb.jpg d17021d597d9.jpg
ßíà Æóðàâë¸âà  [02 სექ, 2009 - 01:26]
ìðàìîðóøêè ìàìà Íýññ âíå êîíêóðåíöèè))
Vera Fedorova  [02 სექ, 2009 - 02:22]
Î÷åíü íðàâèòñÿ ôîòîãðàôèÿ è ñåìüÿ! Ñîãëàñíà ñ ßíîé - ôàâîðèò - Íýññ!
Ñåðãåé Ñàôðîíèé  [02 სექ, 2009 - 16:23]
Î÷åíü êðàñèâûå äåâî÷êè!!!
Olga Superova  [03 სექ, 2009 - 03:28]
Ñèìïàòè÷íîå òðèî ìðàìîðóøåê!
Valerina Ross  [03 სექ, 2009 - 16:55]
Çàìå÷àòåëüíîå òðèî! Äà, õîðîøèå øåëòè, êàê êà÷åñòâåííîå âèíî - ñ âîçðàñòîì òîëüêî ëó÷øå.
ElenaGuseva  [04 სექ, 2009 - 12:49]
À ìíå âñÿ òðîèöà íðàâèòñÿ î÷åíü!!!
 

ენის არჩევა: