თავფურცელი Admin ძირითადი კითხვები შესვლა

 Êîëëè è Øåëòè

 
SibForum ალბომების სია ბოლო ატვირთვები ბოლო კომენტარები ყველაზე პოპულარულები ყველაზე რეიტინგულები ჩემი რჩეულები ძიება
თავფურცელი > Êîëëè > Êîëëè íà âûñòàâêàõ/Collies at shows

სათაური  +   - 
ფაილის სახელი  +   - 
თარიღი  +   - 
პოზიცია  +   - 
âûñòàâêà.jpg
ნახვა: 586კომენტარი: 5 Áåðåñòîâà Îêñàíà
êð-ñê-êîá[1].÷åìï..jpg
ÑÍÎÓ ÑÒÀÉË ÔÅÑÒ èí ÁËÝÊ è ËÀÉÔ ÑÏÐÈÍà ÄÈÌÀÑÒÅÐნახვა: 399კომენტარი: 3
open.jpg
âûñòàâêà Paington CH Show, Àíãëèÿნახვა: 388lfshelties
imperator.jpg
Õàòñèç Èìïåðàòîð Ïîäíåáåñíîéნახვა: 356კომენტარი: 2 Ãàëäèíà Åëåíà
imperator1.jpg
Õàòñèç Èìïåðàòîð Ïîäíåáåñíîéნახვა: 324კომენტარი: 1 Ãàëäèíà Åëåíà
Kras Sonya.jpg
×Ð ÀÐÈÑÒÎÒÅËÜ è åãî äî÷ü ÕÀÒÑÈÇ ÊÐÀÑÍÎßÐÎ×ÊÀ - ×ÐÎËÑ, ÑÀÑ, ËÑ, ËÏÏ, BIGნახვა: 382LARISA
0022jpg.jpg
Ëó÷àÿ ïàðà âûñòàâêè 2002ãნახვა: 394LARISA
Pola.jpg
Aikuaiven Ielle Pohjelaნახვა: 362კომენტარი: 2 Aikuaiven
0ed1228c1ef2.jpg
×åìïèîí Ðîññèè,ÍÊÏ Ìàâåðòè Áåññàìý 9 ëåòნახვა: 476კომენტარი: 3 zvezda
best-dog1~0.jpg
LAKNEST KORNISHMAN "TONI"ნახვა: 398კომენტარი: 1 Olga Perova
bis-2.jpg
LAKNEST KORNISHMAN "TONI"ნახვა: 387კომენტარი: 2 Olga Perova
74eba2d85a4b.jpg
ìîíîïîðîäêà â Íàõîäêå 8 îêòÿáðÿ 2006ãნახვა: 203კომენტარი: 2 Íàòàëüÿ Ñàìêî
675 ფაილი 57 გვერდზე 1

 

ენის არჩევა: